Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen, prijsopgaven van fotograaf aan personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Susanne Moerland Fotografie (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever).
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Susanne Moerland Fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
8. Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.
9. Fotoreportage: bruidsfotografie en/of fotoshoot.
10. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
11. Aw: Auteurswet 1912.

Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod
1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte.
2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waarop fotograaf het aanbod deed.
3. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door, waaronder doch niet uitsluitend (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk per e-mail of door de offerte dan wel het contract ondertekend retour te zenden aan fotograaf.
3. Na aanvaarding van het aanbod ontvangt opdrachtgever van opdrachtnemer een factuur voor aanbetaling op basis van het overeengekomen bedrag.
4. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maakt.
5. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
2. Fotograaf heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met opdrachtgever zijn.
3. Indien fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden voor verminderde resultaten als gevolg hiervan.
4. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoreportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
5. Opdrachtgever zal, in overleg met fotograaf, voor een geschikte locatie zorgen. In het geval dat opdrachtgever een fotoreportage in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, zal opdrachtgever voor een geschikte vervangende (binnen)locatie zorgen.
6. Indien er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, neemt opdrachtgever contact op met betreffende locatie teneinde de locatie te boeken. Eventuele kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
7. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Indien opdrachtgever verzaakt zijn verantwoordelijkheden na te komen, behoudt fotograaf zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Levering
1. Fotograaf spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren, maar niet eerder dan de betaling daarvoor is gedaan. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
2. Fotograaf maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf.
3. Fotograaf levert de foto’s af in kleur waarbij enkele foto’s worden geleverd in zwart-wit.
4. Aanvullende wensen van opdrachtgever leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd. Foto’s worden in hoge resolutie en digitaal verzonden. Indien gewenst kan opdrachtgever ook een album aanschaffen.
5. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Fotograaf is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
6. Fotograaf levert geen ongeselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal.

Artikel 7. Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
4. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
3. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

Artikel 9. Annulering en opschorting
1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotograaf maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever. Fotograaf zal indien nodig zorgdragen
voor een vervangende fotograaf, in dezelfde stijl als fotograaf, of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen.
2. Fotograaf heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen.
3. Annulering door de opdrachtgever voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Fotograaf heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een shoot, anders dan een bruiloftsreportage:
Bij annulering tot 7 kalenderdagen voor de geplande shoot kan de shoot eenmalig kosteloos worden verzet, waarbij de datum wordt voorgesteld door de fotograaf; indien er geen nieuwe datum overeengekomen wordt of de shoot binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt verzet wordt 75% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering van een bruiloftsreportage worden de volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd, waarbij geldt dat, tenzij er sprake is van een sterfgeval in 1e lijn familie, de aanbetaling nimmer voor restitutie in aanmerking komt:
Bij annulering tussen 5 kalendermaanden en 1 kalendermaand voor de bruiloft wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering binnen 1 kalendermaand voor de bruiloft wordt 75% van het bedrag in rekening gebracht.

Artikel 10. Overmacht
1. In geval van overmacht is fotograaf gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar fotograaf redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, nadat de shoot heeft plaatsgevonden maar de foto’s nog niet zijn aangeleverd, worden de verplichtingen van fotograaf jegens opdrachtgever opgeschort zolang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 16 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe geleverde werkzaamheden worden onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Klachten
1. Klachten over producten en/of diensten dienen binnen 14 dagen nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend bij fotograaf.
2. Bij fotograaf ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij fotograaf zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met opdrachtgever te bereiken.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten bij fotograaf.
3. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken in huiselijke kring, op eigen social media accounts en ter levering aan derden waaronder leveranciers.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van Instagram filters.
5. Opdrachtgever dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van fotograaf te vermelden en fotograaf te taggen. Dit geldt tevens voor familieleden en andere derden die de foto’s op social media plaatsen.
6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.
7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

Artikel 13. Portretrecht
1. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever fotograaf toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.
2. Fotograaf mag portretten van opdrachtgever, zonder nadere toestemming, inzenden voor wedstrijden.
3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.


Artikel 14. Fotoalbums
1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotograaf, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
2. Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
3. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.
4. De levertermijn van een gekozen album is afhankelijk van het gekozen materiaal en wordt tijdig aan opdrachtgever gecommuniceerd.
5. Fotograaf maakt de opmaak van een album zonder inmenging van opdrachtgever.
6. Opdrachtgever heeft recht op maximaal drie feedback rondes om wijzigingen in het ontwerp aan te brengen, tenzij anders overeengekomen.
7. Wijzigingen omvatten het verwijderen van twee aangesloten pagina’s of het vervangen van individuele foto’s voor een foto met dezelfde verhouding. Extra of andere wijzigingen zijn tegen extra betaling mogelijk.
8. Indien een wijzigingsverzoek niet binnen 14 dagen na het aanleveren van een concept kenbaar wordt gemaakt aan fotograaf, mag fotograaf ervan uitgaan dat opdrachtgever akkoord is met het concept.
9. Prijzen van albums kunnen wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan drie maanden na de datum van de bruiloft of de datum van de fotoshoot aan opdrachtgever worden doorberekend. Fotograaf maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een dergelijke prijswijziging.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende een shoot op locatie.
4. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeld schermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.
5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.
6. Fotograaf gaat uiterst zorgvuldig om met de foto’s, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van de bestanden door situaties als een crash. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever de foto’s na overdracht te bewaren.
7. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto. In het geval van een shoot anders dan een bruidsreportage wordt bij slechte weersverwachtingen de shoot verzet. In het geval van een bruidsreportage is het bruidspaar verantwoordelijk voor een alternatieve (droge) plek waar de shoot plaats kan vinden.
8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een bruiloft of ander evenement.
9. In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
10. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering gedekt wordt.

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 17. Rechts- en forumkeuze
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.


Algemene voorwaarden

© Susanne Moerland Fotografie

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden